XAdmin: Übersicht der XAdmin Verzeichnisse

Aus bintec elmeg Support-Wiki / FAQ

Wechseln zu: Navigation, Suche
  • Software Images

/xadmin/var/template/images/[Routertyp]/...

  • Master-Konfigurationen:

/xadmin/var/template/master/[Routertyp]/...

  • Kunden-Konfigurationen:

/xadmin/var/template/custom/[Routertyp]/...

  • Verzeichnis des TFTP Servers:

/xadmin/tftpboot/...

  • CSV - Dateien (Lizenzen und Router-Importdatensätze):

/xadmin/var/import/...

  • Export Dateien (Router-Accounting Informationen):

/xadmin/var/export/...

  • SystemLog Dateien (xadmin.log, scanner.log, isdnlog.log, http_error.log, enrolld.log):

/xadmin/var/log/...

Basis

Stand: April 2017
Software-Basis: 3.3.9 Patch 5
Produktgruppe: XAdmin
AB